Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

suben
20:56
5508 84d9
Reposted fromEtnigos Etnigos
suben
20:56
7515 1372
Reposted fromEtnigos Etnigos
suben
20:54
9223 e79f
Reposted fromEtnigos Etnigos
suben
20:54
2916 1e4b
Reposted fromEtnigos Etnigos
suben
20:54
2923 aa7d
Reposted fromEtnigos Etnigos
suben
20:51
6261 c873
Reposted fromEtnigos Etnigos
suben
20:42
4638 ae7e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepi epi

February 24 2018

suben
20:32
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viamothsdevourer mothsdevourer
20:29
9352 6f79
Reposted fromindie indie viamothsdevourer mothsdevourer
suben
20:29
3222 e112
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
suben
20:29
6015 d9c6
suben
20:29

January 29 2018

suben
20:33
Play fullscreen
Reposted byfrytkatosiadesperateee
suben
20:33
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakiks kiks
suben
20:30
A kiedy przyjdzie także po mnie Zegarmistrz światła purpurowy, By mi zabełtać błękit w głowie, To będę jasny i gotowy.
suben
20:29
suben
20:27
Życie choć piękne tak kruche jest Wystarczy jedna chwila by zgasić je
20:20
0616 515c
Reposted fromLittleJack LittleJack viaepi epi
suben
20:16
24.01.2018 Wypadek Samochodowy Między tu/a/tam
— SuBen

January 24 2018

suben
18:42
8621 ef6b
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl